ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ฮ่องกงประท้วง พนักงานควบคุมการบินร่วมประท้วงต้านจีน