ฮ่องกง เที่ยวบิน

ฮ่องกงประท้วง พนักงานควบคุมการบินร่วมประท้วงต้านจีน