ฮ่องกงระท้วงต้านจีน

ฮ่องกงประท้วง พนักงานควบคุมการบินร่วมประท้วงต้านจีน