เอกสารที่ใช้ในการยื่น  วีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารที่ใช้ในการยื่น  วีซ่าออสเตรเลีย

1. พาสปอร์ตเล่มจริงพร้อมสำเนา  1 ชุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงภาพสี  ฉากหลังสีขาว ขนาด 4.5 X 3.5 cm จำนวน 2 รูป  ไม่เกิน 6 เดือน 

3. หนังสือรับรองการทำงาน  ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน / ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
ให้นำใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

4. สมุดบัญชีธนาคาร  ตัวจริง ที่อัพเดทล่าสุดก่อนยื่น 7 วัน หรือ Bank Statement
จากธนาคารตัวจริง  ย้อนหลัง 6 เดือน  

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6. ใบจองโรงแรม

7. สำเนาทะเบียนบ้าน

8. สำเนาบัตรประชาชน

9. ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล (ถ้ามี)

 

ค่าวีซ่า  (คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนจากสถานทูต) 5,900 บาท


**โปรดรีเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

**ราคาค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามเงื่อนไขของสถานทูต** 

 

ระยะเวลาการยื่นวีซ่าประมาณ  19-24 วันทำการ

ผู้สมัครต้องไปที่ศูนย์วีซ่าด้วยเพื่อไปถ่ายภาพอัตลักษณ์  เช่น สแกนใบหน้า
และลายนิ้วมือ  ทั้ง 10 นิ้ว