ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯจะปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่

Chinese embassy holiday announcement

ทางศูนย์ฯแจ้งว่า ช่วงก่อนและหลังวันหยุดจะมีผู้มาใช้บริการยื่นวีซ่าค่อนข้างมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านสามารถมาทำเรื่องยื่นล่วงหน้า หรือให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้กำหนดวันนัดรับเล่มอาจล่าช้ากว่าปกติ 

       ศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯจะปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามวันดังนี้

        * วันที่ 31 ธันวาคม 2561
        * วันที่ 1 มกราคม 2562 

----------------------------------------------------------

Attention  !!!!!

       Please note that before and afterthe holidays, there will be lots of applicants. We recommend you to apply earlier or avoid on those peak days. However, the pick up date will be delayed.

      Chinese Visa Application Service Center in Bangkok will be closed for New Year's Day as following date:

      * 31 December 2018
      * 1 January 2019

 

Update by CVASCBKK 18-12-2018