ประกาศ ข่าวใหม่ล่าสุด จากศูนย์ยื่นวีซ่าจีน 02 พ.ย 61

ประกาศ ข่าวใหม่ล่าสุด จากศูนย์ยื่นวีซ่าจีน 02 พ.ย 61

..มีข่าวจากศูนย์ยื่นวีซ่าจีน 
ขอแจ้งให้ทราบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 05/11/18 เป็นต้นไป
ผู้ที่จะสมัครยื่นขอวีซ่าจีน จะต้องดึงปกทุกชนิดออกจากเล่ม
พาสปอร์ต ก่อนนำมายื่นขอวีซ่าจีน 

ย้ำ !!!!  ต้องดีงปกหนัง หรือ ปกพลาสติก ทุกชนิดออกจาก
เล่มพาสปอร์ต ก่อนนำมายื่นขอวีซ่า รวมถึงปกใสที่ใส่มาจากกงสุลด้วย ต้องยื่นแค่เล่มพาสปอร์ตเท่านั้น ไม่ใส่ปกใดๆ ทั้งสิ้น

(ถ้ามีพาสปอร์ตเล่มใดส่งมายื่นขอวีซ่า และไม่ได้ดึงปกออกก่อน ทางแผนกวีซ่าจะไม่ขอรับผิดชอบกับการชำรุดเสียหายจากการที่ต้องนำปกพลาสติกออกก่อน นำส่งยื่นขอวีซ่า