การยื่นขอรับรองเอกสาร จากสถานทูตจีน

Certified certificate

การรับรองเอกสารโดยสถานทูตจีนประจำประเทศไทย รับรองอะไรบ้าง

           สถานฑูตจีนประจำประเทศไทยทำหนังสือรับรอง

- ที่อยู่

- ความเป็นโสด

- การมีชีวิตอยู่

- ชื่อสกุล

- สำเนาหนังสือเดินทาง

- ทำหนังสือรับรองลายเซ็นในหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตาม

ความจริงได้ให้กับชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย เช่น

 * หนังสือรับรองประวัติการศึกษาและปริญญา

 * หนังสือจดทะเบียนของบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 * หนังสือคำตัดสินที่ออกจากศาล

 * หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นโสด

 * สูติบัตร

 * มรณบัตร  

            ถ้าต้องการนำเอกสารไปที่ประเทศจีน ต้องแปลเป็น

ภาษาอังกฤษก่อน แล้วนำเอกสารเหล่านั้น ไปที่กระทรวงการต่าง

ประเทศของไทย รับรองให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมารับรองซ้ำ

ที่แผนกวีซ่าของสถานฑูตจีน 

 

"เชื่อใจได้ มั่นใจได้ แน่นอนครับ"
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี 

วีซ่าโทร 081-859-9954 / 089-500-3044 / 098-863-3591 ...


**เงื่อนไขเป็นไปตามสถานฑูตเท่านั้น  ผลวีซ่าสถานฑูตเป็นผู้กำหนด
 

www.facebook.com/bkkbooking

Line ID : wachbkk  / 0818599954 / @bkkvisa

E mail : wachbkk@gmail.com

ประสบการณ์มากว่า 15 ปี

มี 3 สาขา รัชดา ซ.3 / สีลม / พระราม 2


 

โทรจองตั๋วเครื่องบิน 02-634-1446
website: https://www.
bkkvisa.com

บริการดี มีพนักงาน ติดต่อสื่อสาร 


*** ที่สำคัญไม่ต้องจ่ายเงินก่อน ***