กรมการกงสุล บริการทำพาสปอร์ตวันเสาร์ มอบของขวัญปีใหม่ 2563

ที่ทำพาสปอร์ตช่วงปีใหม่

ทําพาสปอร์ตวันเสาร์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง 4 แห่ง ในกรุงเทพฯ สำหรับเป็นของขวัญช่วงวันปีใหม่

         กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบความสุขแก่คนไทย ด้วยของขวัญปีใหม่ 2563 นั่นคือ เปิดให้บริการรับคำร้องทำพาสปอร์ตนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษ โดยจะเปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- สำนักงานหนังสือเดินทางศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค)

- สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza)

 - สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย

 - สำนักงานหนังสือเดินทางมีนบุรี

         
         ให้บริการวันเสาร์ที่ 14 และ 21 ธันวาคม 2562 และวันเสาร์ที่ 11 และ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น. และยังคงเสียค่าธรรมเนียมตามปกติ 

        นอกจากบริการเปิดทำพาสปอร์ตเป็นกรณีพิเศษแล้ว ยังให้บริการแปลเอกสารแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16ธ.ค. 2562–17 ม.ค. 2563 ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ได้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ร้องที่เป็นเจ้าของเอกสารและนำมายื่นด้วยตนเอง สำหรับเอกสาร 19 ประเภท ได้แก่

         (1) บัตรประชาชน

         (2) แบบรับรองการทะเบียนราษฎร

         (3) ทะเบียนบ้าน

         (4) สูติบัตร

         (5) มรณบัตร (ยื่นโดยบุคคลในครอบครัว)

         (6) ใบสำคัญการสมรส

         (7) ทะเบียนสมรสและบันทึก

         (8) ใบสำคัญการหย่า

         (9) ทะเบียนหย่าและบันทึก

         (10) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

         (11) บันทึกฐานะแห่งครอบครัว

         (12) หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม

         (13) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล

         (14) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว

         (15) หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล

         (16) หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

         (17) หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส

         (18) หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร

         (19) หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

         ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือเว็บไซต์ consular.go.th/เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 

ข้อมูล/ภาพ:  https://travel.kapook.com/view218404.html

เว็บไซต์ consular.go.th, เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ